วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเสื้อกั๊กปฏิบัติการ อปพร. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรโดยวางท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 16 บ้านบ่อน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
ซื้ออาหารบำรุงครรภ์สำหรับหญิงตั้งครรภ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป (กองการศึกษา) เดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับ ศพด.ประจำเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปริ้นเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรีตำบลตาพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านแก้วเพชรพลอย (จุดหน้าวัดบ้านแก้วเพชรพลอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง