วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุ (ก่อสร้าง) ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการรถแบคโฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพเซียม ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสมบูรณ์ ประจำปี2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดเวียน ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
ซื้อเครื่องตัดหญ้า เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
จ้างทำป้ายไวนิล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ตลับเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาลูกช้าง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง