วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการทำงานยานพาหนะ เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการพนักงานกู้ชีพ เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป (กองการศึกษา) เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป (กองการศึกษา) ประจำเดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป (กองสาธารณสุข) ประจำเดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นใส่รถยนต์ส่วนกลาง เดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำเดือนกรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับ ศพด.ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2566
ซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า (พร้อมบัตรและเหรียญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
ซื้อ้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 และน้ำมันเครื่องใส่เครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง