วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 5942 สก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านทัพเซียม (จำนวน 2 ช่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปริ้นเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านตาพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง