วันที่
ชื่อเรื่อง
9  มี.ค. 2566
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลตาพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลตาพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านเนินสมบูรณ์ (ซอยบ้านนายสมคิด จันทร์เทศ) ระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลตาพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 12 บ้านเนินสมบูรณ์ (ซอย 1, 2, ซอย 5, 6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2566
ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ใส่เครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านเนินสมบูรณ์ (ซอยบ้านนายสมคิด จันทร์เทศ) ระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านปางลาง (สายนายสัมฤทธิ์ถึงหนองเวียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง