วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ธ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (กองสาธารณสุขฯ) เดือนมกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาคนงานทั่วไปขับรถยนต์กู้ชีพ เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (กองช่าง) เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (กองสาธารณสุขฯ) เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการดูแลรักษาอาคารสถานที่หน่วยงาน เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการทำงานยานพาหนะ เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการพนักงานกู้ชีพ เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการแม่บ้าน ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป (กองการศึกษา) เดือนมกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง