วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป (กองการศึกษา) เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้งและจัดเก็บ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
จ้างทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เต็นท์ผ้าใบพร้อมโครงเหล็กทรงโค้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายจากอุทกภัย บ้านกุดเวียน หมู่ที่ 4 (สายครัวริมคลอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายจากอุทกภัย บ้านกุดเวียน หมู่ที่ 4 (สายสุวิมล เรือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายจากอุทกภัย บ้านตะโก หมู่ที่ 3 (สายคันสระหนองมะโรง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง