วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ม.ค. 2566
จ้างโครงการวางท่อลอดเหลี่ยม บ้านเขาลูกช้าง หมู่ที่ 14 (จุดซอย 6 ทิศเหนือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านนางาม หมู่ที่ 9 (จำนวน 2 จุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง บ้านกุดเตย หมู่ที่ 11 (จำนวน 2 จุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำในหมู่บ้าน (จุดหน้าวัดบ้านแก้วเพชรพลอย) หมู่ที่ 8 บ้านแก้วเพชรพลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2566
จ้างเหมาคนงานทั่วไป ขับรถยนต์กู้ชีพ เดือนมกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นใส่รถยนต์ส่วนกลางประจำเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดิน ลงลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านเนินสะอาด หมู่ที่ 13 จำนวน 2 ช่วง (ซอยนายที คุชิตา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านร่มทอง หมู่ที่ 17 (จำนวน 2 จุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (กองสาธารณสุขฯ) เดือนมกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาคนงานทั่วไปขับรถยนต์กู้ชีพ เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง