วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.พ. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ บ้านเนินสะอาด หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 5 (จำนวน 2 จุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 5 (ซอยบ้านนายพวน ฉิมมาลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี (กองการศึกษฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2566
จ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป (กองการศึกษาฯ) เดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างเหมาคนงานทั่วไปขับรถยนต์กู้ชีพ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (กองสาธารณสุขฯ) เดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการแม่บ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง