วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ส.ค. 2565
ซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
ซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาลูกช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
ซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน ทั้ง 6 แห่ง ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 7 แห่ง ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุด อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 7441 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
ซื้อสังฆทาน พร้อมดอกไม้ ธูปเทียน โครงการทำบุญเยี่ยมวัดงดเหล้าเข้าพรรษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
ซื้อหมวกนิรภัย โครงการสนับสนุนส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยและอบรมวินัยจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการพัฒนาส่งเสริมและแก้ไขปัญหาความรุนแรงทางสังคมต่อเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสตำบลตาพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง