วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสารเหล็กแบบทึบสองบาน ขนาด 149x40.6x174 ซม. (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
จ้างปรับปรุงถนนลาดยางจากถนนธนะวิถี - เข้าบ้านเนินสมบูรณ์ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เก็บเอกสาร ขนาด 149 x 40.6 x 174 ซม. (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินงาน โครงการรณรงค์การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
8  ส.ค. 2565
ซื้อซื้อวัสดุและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
ซื้อต้นทองอุไร ขนาดสูง 80 เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง