วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มี.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำเดือนเมษายน - เดือนพฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมบ้านพักสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านกุดเตย (จำนวน 3 จุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านห้วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านเขาลูกช้าง (จำนวน 2 จุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2567
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและกรองโซล่า รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน 81-8823 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมบำรุงและล้างเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8 บ้านแก้วเพชรพลอย (สายประปา เชื่อมตะวันตก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2567
จ้างโครงการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านบ่อน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง