วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วย หมู่ที่ 7 (ซอยข้างศาลาอเนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทัพสยาม หมู่ที่ 15 (ซอยบ้านนายไชยา ศิลาพงษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2565
จ้างทำป้ายไวนิล โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
จ้างเหมาแต่งหน้าพร้อมชุด และเครื่องประดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
ซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน 81-8823 สระแก้ว
2  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป (กองการศึกษาฯ) เดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน ทั้ง 6 แห่ง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 7 แห่ง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง