วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการจัดทำรูปเล่มรายการการดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
จ้างวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านเนินสมบูรณ์ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (ฝึกอาชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (ฝึกอาชีพ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย บ้านตาพระยา หมู่ที่ 1 จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงแหล่งน้ำภายในตำบลตาพระยา (หมู่ที่ 9, 10, 11, 17) บ้านร่มทอง หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย บ้านห้วย หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดทำแผนชุมชนตำบลตาพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อตู้เก็บเอกสารบานทึบ 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง