วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการทำที่สำหรับเก็บคัดแยกขยะภายในครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
ซื้อเมล็ดพันธุ์พืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุการจัดสถานที่ที่ประทับสำรอง ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
ซื้อถุงผ้า พร้อมสกรีนข้อความ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
ซื้อพันธุ์ไส้เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
ซื้อไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)ประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2565 สำหรับโรงเรียน จำนวน 6 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)ประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2565 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
ซื้ออุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (กองสาธารณสุข ฯ) เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง