วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2565
จ้างเหมายานพาหนะประเภทรถโดยสาร ไม่ประจำทาง จำนวนที่นั่งผู้โดยสาร 46 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างทำตรายาง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
จ้างเหมาค่าเครื่องเสียงโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปริ้นเตอร์ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
จ้างเหมายานพาหนะรถปรับอากาศ 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านเนินสมบูรณ์ (สายบ้านนางสายทอง รุ่งเรือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  ส.ค. 2565
ซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพเซียม ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
ซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มทอง ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดเวียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง