วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ส.ค. 2565
ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
จ้างการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการเช่าพื้นที่อินเตอร์เน็ต พื้นที่ไม่จำกัด เป็นเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
ซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ ชุดไมค์ลอย และชุดไมค์ประชุมไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย บ้านห้วย หมู่ที่ 7 จำนวน 7 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
จ้างเหมาเครื่องเสียงในขบวนแห่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
จ้างเหมาจัดสถานที่และจัดขบวนแห่เทียนพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย บ้านปางลาง หมู่ที่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านทัพเซียม หมู่ที่10 (สายหนองผู้ใหญ่ทราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างปรับปรุงถนนลงลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านทัพเซียม หมู่ที่10 (จากสวนนายอนุวัติ ไปหนองกุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง