วันที่
ชื่อเรื่อง
1  เม.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านกุดเวียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านห้วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อเกษตร หมู่ที่ 9 บ้านนางาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสาร (กองคลัง) เดือนเมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (กองช่าง) เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2567? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (กองช่าง) เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (กองสาธารณสุขฯ) เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปขับรถยนต์กู้ชีพ เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี ขาว ดำ ระบบดิจิตอล เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการดูแลรักษาอาคารสถานที่หน่วยงาน เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง