วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ค. 2565
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย บ้านปางลาง หมู่ที่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านทัพเซียม หมู่ที่10 (สายหนองผู้ใหญ่ทราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างปรับปรุงถนนลงลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านทัพเซียม หมู่ที่10 (จากสวนนายอนุวัติ ไปหนองกุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างเหมางานยานพาหนะ ประจำเดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการแรงงานดูแลรักษาอาคารและสถานที่ ประจำเดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป (กองช่าง) ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการแรงงานแม่บ้านทำความสะอาดสำนักงานทั้งภายในและนอก ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใส่รถยนต์ส่วนกลาง ประจำเดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสาร (กองคลัง) ประจำเดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป (กองการศึกษา) ประจำเดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง