วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มิ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานกู้ชีพ (ขับรถกู้ชีพ) ประจำเดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการพนักงานกู้ชีพ (ขับรถกู้ชีพ) ประจำเดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการพนักงานกู้ชีพ ประจำเดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป (กองสาธารณสุข ฯ) ประจำเดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) เดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม 2565 สำหรับโรงเรียน 6 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) เดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม 2565 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 7 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนดิน ลงลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านทัพสยาม หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง