วันที่
ชื่อเรื่อง
5  เม.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนลงลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านเนินสะอาด หมู่ที่13 (สายสระเก็บน้ำตาอ้วน) จำนวน 4 ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนลงลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านร่มทอง หมูที่17 จำนวน 2 ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาลูกช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)ประจำเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2565 สำหรับโรงเรียน จำนวน 6 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)ประจำเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2565 สำหรับ ศพด.จำนวน 7 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2565
เหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านเนินสมบูรณ์
31  มี.ค. 2565
จ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสาร เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2565 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
จ้างเหมางานยานพาหนะ เดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ขับรถกู้ชีพเดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง