วันที่
ชื่อเรื่อง
31  พ.ค. 2565
จ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาดสำนักงาน เดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
โทรทัศน์ แอล อี ดี ขนาด 55 นิ้ว
27  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (กองการศึกษา ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ (กองการศึกษา ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการจัดทำจุดรวมขยะอินทรีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการทำที่สำหรับเก็บคัดแยกขยะภายในครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
ซื้อเมล็ดพันธุ์พืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง