วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้งและจัดเก็บ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2564
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2564
จ้างเช่าเต็นท์ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่3 บ้านตะโก (ซอย2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 9577 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำตรายาง ตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่11 บ้านกุดเตย (สายไปโรงสูบผลิตระบบประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่7 บ้านห้วย (สายบ้านห้วย-หนองไผ่ ระยะที่1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่16 บ้านบ่อน้ำใส (ซอยท้ายหมู่บ้าน ศาลปู่เจ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่5 บ้านหนองไผ่ (สายบ้านนายดี สาระกิจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง