วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มี.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มทอง เดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาการกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโก เดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาการกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาลูกช้าง เดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านเนินสมบูรณ์ เดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (กองสาธารณสุขฯ) เดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565
จ้างเหมาบริการพนักงานกู้ชีพ ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565
จ้างเหมาบริการแรงงานแม่บ้านทำความสะอาดสำนักงาน เดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2565
จ้างก่อสร้างถนนดินเพื่อขนส่งพืชผลทางกสนเกษตร หมู่ที่15 บ้านทัพสยาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2565
ซื้อกล่องพลาสติก K1000 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุทางการเกษตรเพื่อปรับภูมิทัศน์และจัดสวนหย่อมรอบบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง