วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 2510 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2565
จ้างเหมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใส่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 2510 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2565
ซื้อยางรถใส่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 5942 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2565
จ้างเหมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใส่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 5942 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2565
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (กองคลัง) ทะเบียน 478-64-0040 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2565
จ้างเหมาจัดทำโครงป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์ ตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อจัดทำโครงป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์ ตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)ประจำเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2565
อาหารเสริม(นม)ประจำเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2565 สำหรับโรงเรียน จำนวน 6 แห่ง