วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มี.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด51-80 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  มี.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านเนินสมบูรณ์ถึงบ้านเขาลูกช้าง หมู่ที่12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  มี.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต 7441 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (รถกู้ชีพ) ทะเบียน นข 2010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมวัดกุดเตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2565
จ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาด เดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2565
จ้างเหมาคนงานทั่วไป ขับรถกู้ชีพ เดือนมีนาคม 2565
1  มี.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาการกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพเซียม เดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาการกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางลาง เดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดเวียน เดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง