วันที่
ชื่อเรื่อง
22  เม.ย. 2565
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2565
จ้างเหมาบริการพนักงานกู้ชีพกองสาธารณสุข เดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2565
จ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป (กองสาธารณสุข) เดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนลงลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านเนินสะอาด หมู่ที่13 (สายสามแยกบ้านผู้ช่วยเพ็ญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2565
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา จำนวน 1 ป้าย (ป้ายอะคริลิค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนลงลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านเนินสะอาด หมู่ที่13 (สายสระเก็บน้ำตาอ้วน) จำนวน 4 ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนลงลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านร่มทอง หมูที่17 จำนวน 2 ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาลูกช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง