วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาลูกช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพเซียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาลูกช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพเซียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง