วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2564
อาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียน จำนวน 6 แห่ง ประจำเดือนตุลาคม 2564
20  ก.ย. 2564
เหมาประกอบอาหารและจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
20  ก.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารและจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการสร้างจิตสำนึกอนุรัษ์สิ่งแวดล้อมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต 7441 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อแอสฟัลท์ติกสำเร็จรูป ขนาดบรรจุ ถุงละ 20 กิโลกรัม (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 180 แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
ซื้อแฟ้มใส่เอกสาร (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 9577 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง