วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ม.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาการกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดเวียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านเนินสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2565
จ้างปรับปรุงถนนภายในตำบลตาพระยา หมู่ที่12 บ้านเนินสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2565
จ้างปรับปรุงถนนลงลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่8 บ้านแก้วเพชรพลอย (จำนวน 2 ช่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดเวียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง