วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่9 บ้านนางาม (สายนานายบึง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ (กองสาธารณสุข) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์เครื่ีองสำรองไฟฟ้า (กองสาธารณสุข) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
ซื้อซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ (กองสาธารณสุข) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุเลือกตั้ง ที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง