วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ค. 2564
ซื้อชุดผ้าอาบน้ำฝนพร้อมดอกไม้ธูปเทียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ใส่เครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2564
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงโครงการรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและป้องกันไข้เลือดออก ขนาด 1x2 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2564
ซื้อสารเคมีกำจัดยุงและแมลง, ทรายกำจัดลูกน้ำเคลือบสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง