วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ค. 2564
ซื้อโต๊ะรับประทานอาหารสำหรับเด็ก โต๊ะไม้สัก (โต๊ะ 1 ตัว, เก้าอี้ 6 ตัว) กว้าง 60 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 60 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพเซียม ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดเวียน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาลูกช้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโก ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านเนินสมบูรณ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางลาง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มทอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (โรงเรียน 6 แห่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก7 แห่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง