วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาคนงานทั่วไปขับรถกู้ชีพ เดือนกรกฎาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสารสี เดืิอนกรกฎาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการพนักงานกู้ชีพ เดือนกรกฎาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป (กองช่าง) เดือนกรกฎาคม2564 ถึงเดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป (กองสาธารณสุข) เดือนกรกฎาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ดีเซล) ใส่รถยนต์ส่วนกลาง เดือนกรกฎาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์ 416-56-005 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
ซื้อแฟ้มใส่เอกสาร ขนาด 3 นิ้ว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านแก้วเพชรพลอย โดยวิธีคัดเลือก
14  มิ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มทอง เดือนมิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง