วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ธ.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  ธ.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 9577 สก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2566
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2566
จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลัษณ์รัชกาลที่ 10 คู่พระราชินี และป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2566
ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 และน้ำมันเครื่อง ใส่เครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุข ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง