วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าซอง หมู่ที่6 (จำนวน 2 ช่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
จ้างการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา เดือนสิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
ซื้อตู้เหล็ก 2 บาน มอก. จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาลูกช้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพเซียม ประจำเดือนสิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางลาง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มทอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดเวียน ประจำเดือน สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง