วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแก้วเพชรพลอย หมู่ที่8 (ซอยทำนบใหม่) โดยวิธีคัดเลือก
1  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยน์ส่วนกลาง ทะเบียน นข 2010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
ซื้อแบตเตอรี่ใส่รถยนต์่ส่วนกลาง ทะเบียน นข 2010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาการกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาลูกช้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาการกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพเซียม ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาการกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางลาง ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านเนินสมบูรณ์ ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มทอง ประจำเดือนธํนวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาการกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโก ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดเวียน ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง