วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย บ้านกุดเวียน หมู่ที่4 จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา เดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 และน้ำมันหล่อลื่นใส่เครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่12 บ้านเนินสมบูรณ์ (สายถนนรอบหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่8 บ้านแก้วเพชรพลอย (สายเลียบสระตาพลี-บ้านเนินสมบูรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปี 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาลูกช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ซื้ออุปกรณ์ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปี 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ซื้ออุปกรณ์ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปี 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพเซียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ซื้ออุปกรณ์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปี 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเนินสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ซื้ออุปกรณ์ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปี 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง