วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป (กองการศึกษา) เดือนตุลาคม 2564 -เดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป (กอช่าง) ประจำเดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)ประจำเดือนตุลาคม 2564 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
อาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียน จำนวน 6 แห่ง ประจำเดือนตุลาคม 2564
20  ก.ย. 2564
เหมาประกอบอาหารและจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
20  ก.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารและจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการสร้างจิตสำนึกอนุรัษ์สิ่งแวดล้อมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต 7441 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง