วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มี.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย บ้านทัพสยาม หมู่ที่15 จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ส่วนกลาง ทะเบียน 81-8823 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่17 บ้านร่มทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่4 บ้านกุดเวียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยการ OVER-LAY บนพื้นถนนลาดยางเดิม สายบ้านปางลาง หมู่ที่ 2 บ้านกุดเวียน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่3 บ้านตะโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่5 บ้านหนองไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาลูกช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดเวียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง