วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และกองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ 12 บ้านเนินสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ 15 บ้านทัพสยาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร(โดม) หมู่ที่ 6 บ้านป่าซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
จ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสาร (กองคลัง) เดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป (กองการศึกษา) เดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาลูกช้าง ประจำเดือนมกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
จ้างเหมายานพาหนะ ทะเบียน 30 - 1238 ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
จ้างเหมายานพาหนะ ทะเบียน 33-7539 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง