วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2564
จ้างเหมาคนงานทั่วไป (ขับรถยนต์กู้ชีพ) กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2564
ซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 6 หลัง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2564
ซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 หลัง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2564
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน หุ้มหนัง PVC จำนวน 1 ตัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2564
จ้างเหมาบริการพนักงานกู้ชีพ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง