วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่11 บ้านกุดเตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วย หมู่ที่7 (ซอยศาลตาปู่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 9577 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กง 9577 สระแก้ว
20  ก.ค. 2564
ซื้อชุดผ้าอาบน้ำฝนพร้อมดอกไม้ธูปเทียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ใส่เครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง