วันที่
ชื่อเรื่อง
31  มี.ค. 2564
จ้างเหมาคนงานทั่วไป (ขับรถยนต์กู้ชีพ) ประจำเดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการพนักงานกู้ชีพ ประจำเดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป (กองช่าง) เดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใส่รถยนต์ส่วนกลาง เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่9 บ้านนางาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย บ้านทัพสยาม หมู่ที่15 จำนวน 4 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย บ้านทัพสยาม หมู่ที่15 จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ส่วนกลาง ทะเบียน 81-8823 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง