วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ม.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย หมู่ที่9 บ้านนางาม สายที่1 จำนวน 4 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแก้วเพชรพลอย หมู่ที่8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วย หมู่ที่7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะโก หมุ่ที่3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังเพื่อการเกษตรภายในตำบลตาพระยา จากอ่างเก็บน้ำสระตาพลีถึงซอย5 บ้านเขาลูกช้าง หมู่ที่14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเนินสมบูรณ์ หมู่ที่12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
ซื้อเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิดิจิตอล แบบอินฟาเรด จำนวน 12 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
จ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสาร (กองคลัง) เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง