วันที่
ชื่อเรื่อง
30  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป เดือนพฤษภาคม 2564 (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป (กองช่าง) เดือนพฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการพนักงานกู้ชีพ เดือนพฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนพฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสมบูรณ์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) เพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2564
ซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นประจำรถกู้ชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย บ้านเขาลูกช้าง หมู่ที่14 จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย บ้านเขาลูกช้าง หมู่ที่14 จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง