วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มี.ค. 2564
ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ใส่เครื่องตัดหญ้า จำนวน 20 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
ซื้อป้ายชื่อคล้องคอแนวตั้ง 2 หน้า (สีชมพู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมวัดกุดเตย จำนวน 10 มื้อๆ ละ 60 บาท จำนวน 50 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์การเกษตรเพื่อปรับภูมิทัศน์และจัดสวนหย่อมรอบบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน 1 ตัว
3  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รับชำระภาษีเคลื่อนที่ ขนาด 1.2x2.4 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มทอง ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาลูกช้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง