วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ต.ค. 2563
จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ จำนวน 1 มื้อ ๆ ละ 35 บาท จำนวน 100 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2563
จ้างเหมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง และเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กง 9577 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2563
ซื้อแบตเตอรี่ ใส่รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กง-9577 จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการงาน ผลิต และทำเอกสาร (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
เหมาอาหารกลางวันเดือนตุลาคม ศพด.บ้านตะโก
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาอาหารกลางวันเด็กเล็ก เดือนตุลาคม 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาลูกช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสมบูรณ์ ประจำเดือนตุลาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพเซียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง