องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
 


อบต.ตาพระยา ลงพื้นที่สำรวจออกแบบถนน คสล. สายบ้านเนินสมบูรณ์ บ้านเขาลูกช้าง หมู่ที่ 12 เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


วันที่ 9 ธันวาคม 2564 อบต.ตาพระยา  โดยกองช่าง ลงพื้นที่สำรวจออกแบบถนน คสล. สายบ้านเนินสมบูรณ์ บ้านเขาลูกช้าง หมู่ที่ 12 เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น (ถนนถ่ายโอนภารกิจและถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น))
2024-01-31
2024-01-15
2023-12-26
2023-10-25
2023-10-24
2023-10-19
2023-10-19
2023-10-19
2023-10-12
2023-09-22