องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจ...[วันที่ 2022-09-27][ผู้อ่าน 10]
 
  โครงการกำจัดผักตบชวา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565[วันที่ 2022-09-15][ผู้อ่าน 36]
 
  โครงการรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและป้องกันโร...[วันที่ 2022-08-31][ผู้อ่าน 46]
 
  โครงการพัฒนาส่งเสริมและแก้ไขปัญหาความรุนแรงทางสังค...[วันที่ 2022-08-26][ผู้อ่าน 45]
 
  โครงการตาพระยา Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ พ....[วันที่ 2022-08-15][ผู้อ่าน 55]
 
  การประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ...[วันที่ 2022-08-09][ผู้อ่าน 107]
 
  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อม...[วันที่ 2022-07-27][ผู้อ่าน 50]
 
  โครงการรณรงค์ลดการใช้พลังงานในชุมชน ประจำปีงบประมา...[วันที่ 2022-07-26][ผู้อ่าน 62]
 
  โครงการสืบสานวัฒนธรรมแห่เทียนและพิธีหล่อเทียนวันเข...[วันที่ 2022-07-12][ผู้อ่าน 53]
 
  โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้แก่ประชาชนตำบล...[วันที่ 2022-06-30][ผู้อ่าน 65]
 
  การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ตาพร...[วันที่ 2022-06-27][ผู้อ่าน 55]
 
  การกำกับติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ[วันที่ 2022-06-24][ผู้อ่าน 63]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29