องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาส่งเสริมและแก้ไขปัญหาความรุนแรงทางสังคมต่อเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สุงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสตำบลตาพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด โครงการพัฒนาส่งเสริมและแก้ไขปัญหาความรุนแรงทางสังคมต่อเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สุงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสตำบลตาพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 76 คน โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

2022-09-27
2022-09-15
2022-08-31
2022-08-26
2022-08-15
2022-08-09
2022-07-27
2022-07-26
2022-07-12
2022-06-30