องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
 


การออกบริการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจะเดือน พฤศจิกายน 2565


งานพัฒนาชุมชน องค์ฺการบริหารส่วนตำบลตาพระยา ได้ออกบริการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยมีพันเอกนิวัฒน์ หาญประสพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ได้พบปะชี้แจงการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยาในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา 

2023-03-24
2023-03-13
2023-03-03
2023-02-09
2023-01-26
2023-01-23
2023-01-16
2023-01-05
2023-01-05
2022-12-27