องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

พันเอกพิเศษนิวัฒน์  หาญประสพ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์  099-2839444

นายสังเวียน  องค์สุนทร
นายพูลศักดิ์  เย็นประสพ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์ 061-5262487 เบอร์โทรศัพท์ 089-8341983

นางรุณี  หอมประไพ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์ 089-0212173