องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.


นายช่อน  เสาวรส
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 089-9820353


นายวรพล  อินทรกำแหง
นายสมชาย  เยียวรัมย์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร  098-6359879
โทร  081-0678785นางสุภาวดี   โตสวัสดิ์
นายชุลี  หอมประไพ
นายสำรอง  อ่อนน้อม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3
โทร 065-4565437
โทร 089-5434895
โทร 063-2175233  

นางสายรุ้ง  พัฒนพิบูลย์
นายสมชาย  เยียวรัมย์ นายสุชีพ  เมาะแก่
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7
โทร 064-9416295
โทร 081-0678785  โทร 080-0940336
นายทองมี  บัวละคร  นายสุบิน  วัฒนาวงค์
นายดอน  สนทะนา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 9 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 10
โทร 085-4321749 โทร 089-8077962 โทร 087-1243616 
นางแพรว  เจือจันทร์  นายพรชัย  ระพันธ์ นายสมหมาย   ทรงสุข
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 11 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 12 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 14
โทร 087-1316654  โทร 083-3879571 โทร 098-9430870 

 นายกำปนาท  ทองแม้น นายไพรเทพ  วันบุญ นายคำนวณ  เจือจันทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 15 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 16 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 17
โทร 098-9346533 
โทร 086-1418831 โทร 084-5668320